این سایت با یک ایده جالب راه اندازی شده است و شما می توانید با پاسخ دادن به سوالات 4 جوابی زبان انگلیسی و سایر زبان ها، با هر پاسخ درست 10 عدد برنج به گرسنه گان در دنیا کمک کنید، این وب سایت توسط سازمان جهانی غذا WFP حمایت می شود و تا کنون از این راه هم به آموزش زبان انگلیسی و سایر زبان ها و علوم دیگر کمک شده است و هم توانسته به این بهانه برنج زیادی به کشورهای فقیر و گرسنه گان کمک کند، افراد زیادی در این وب سایت مشغول یادگیری زبان و همچنین کمک به جمع آوری برنج برای گرسنه گان هستند.

سایتی برای آموزش به شما و کمک به گرسنگان

مثلا کاربر اول این سایت 000/555/79 عدد برنج کمک کرده است و بهترین گروه عضو این سایت که 3187 نفر عضو دارد بیش از 11 میلیارد برنج کمک کرده است.

این ایده از 7 اکتبر سال 2007 شروع شده و بیشترین کمک از سوی کابران در سال 2008 بوده که بیش از 43 میلیارد عدد برنج از طریق پاسخ به سوالات گردآوری شده و البته در بخش Group می توانید بازی ها، معماها و سایر علوم مختلف همچون جغرافیا، شیمی، ریاضی و علوم انسانی را هم به جای یادگیری زبان های آلمانی، اسپانیایی و غیره استفاده کنید.

هم یاد بگیرید و هم به انسان ها کمک کنید.

سایتی برای آموزش به شما و کمک به گرسنگان