آخرین آزمایشات Stanford’s Biomimetics و آزمایشگاه Dextrous Manipulation بر روی ربات های به فرم مورچه صورت گرفت. محققان امیدوار به استفاده از این توانایی کار کردن گروهی ربات ها برای حمل و نقل اجسام بسیار سنگین هستند. این روبات ها با یک نیروی تشنجی سریع پرش می کنند و یا راه می روند. روش کار این دستگاه ها از روی بدن مارمولک الهام گرفته و ساخته شده است. همان طور که می دانید پاهای مارمولک ها نوعی چسبندگی ویژه دارد که علاوه بر اتصال محکم به سطح، بسیار آسان و سریع نیز از آن کنده و جدا می گردد و همین امر کمک می کند تا این حشره به راحتی روی دیوار به صورت عمودی حرکت نماید.

برای آزمایش توان این ربات ها، محققان یک گروه از شش ربات μTugs تشکیل دادند که می تواند 52 پوند به جلو بکشد و این توان برای کشیدن یک ماشین در حال حرکت همراه با مسافران داخل آن کافی است. کار گروهی ربات های یاد شده نیز  از مورچه های کارگر تقلید شده؛ محققان دریافته اند مورچه ها با استفاده از سه پا از 6 پای خود می توانند به میزان قدرت خود بیفزایند.