ارتش جمهوری کره پای ثابت زمان جنگ است. این کشور با داشتن 2500 تانک و بسیاری از وسایل نقلیه ردیابی جنگی دارای زره سنگینی است. بسیاری از این وسایل جنگی دارای طراحی بومی هستند. این فیلم دراماتیک در زیر بخش مکانیزه پیاده نظام بیستم با صدها قطعه زره آماده عمل را نشان می دهد.

 

این هم یک تمرین دراماتیک دیگر است که دارای پشتیبانی هلیکوپتری هم هست.

 

نیروهای مسلح کره جنوبی برای شرح تمرین و نمایش قدرت نظامی بیگانه نیستند. جنگ تبلیغاتی بین کره شمالی و جنوبی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. قابلیت انتشار، یکی از تاکتیک های مفید بازدارندگی محسوب می شود.

 

این هم پوشش کره شمالی از شیوه های عبور از آب در مقیاس بزرگ است. برای مقایسه می توان گفت تولید و قابلیت هر دو کشور بسیار کثیف هستند، اما به یاد داشته باشید که مقدار دارای کیفیت خاص خود است و کره شمالی دارای یک ارتش بزرگ است.