تاکنون مطالعاتی برای تهیه نقشه کامل مغز انسان انجام شده است، و دلیل این است که ماهیچه های مغز انسان به اندازه کافی برای این کار بزرگ هستند. اما وقتی این مطالعات را بر روی موجودات کوچک بخواهیم انجام دهیم، بسیار سخت است. در مطالعات اخیر انجام شده در موسسه Allen، محققان دانشگاه Tokai ژاپن موفق شدند موفق شدند نقشه ای سه بعدی از مغز یک مگس میوه آماده کنند که موقعیت و شکل تمام نرون ها در آن به درستی به اکران درآمده است.
برای انجام این کار این اندام بسیار کوچک از بدن حشره خارج گشته و داخل رنگ نقره ای ویژه ای خیسانده شد، سپس با تابش پرتو ایکس، راه و طرز پراکندگی این اشعه در جهات گوناگون را اندازه گیری کردند. بر اساس این تکنیک سنجش، می توان شکل و موقعیت نورون های تشکیل دهنده مغز را تعیین نمود. این فرایند اصطلاحا به نام توموگرافی یا برش نویسی اشعه ایکس شناخته شده است.
در این فرایند محققان از یک مدل کامپیوتری برای تخیمن موقعیت اتم استفاده کردند. نتیجه این تفسیر نمایش 100000نورون در محیط سه بعدی با وضوح 600 نانومتر است.  محققان خاطرنشان کردند که تولید چنین نقشه ای 1700 ساعت طول می کشد.
ساخت یک مدل با وضوح بالاتر، از نظر حجم کار انسانی گران خواهد بود. شاید چیدن یک مغز بزرگتر همه چیز را کمی آسان تر بسازد.