با توجه به بررسی سالانه مجمع نرم افزاری  Stack Overflowدر سال 2015 بیشتر توسعه دهندگان نرم افزاری مرد و با سن 29.6 سال بودند که از جاوا اسکریپت استفاده می کردند.

این بررسی همچنین نشان داد که توسعه دهندگان، به جز توسعه دهندگان آلمانی، سگ را به گربه ترجیح می دهند.