خانه های رویایی بسیاری وجود دارند که بیشتر افراد آرزوی داشتن آنها را دارند. Casa Brutale یکی از این خانه هاست که با استفاده از بتن، شیشه و چوب در داخل یک صخره ساخته شده است. معماران پلت فرم معماری باز یا OPA در حال حاضر قصد سخت این خانه را در سال 2016 در لبنان دارند.