تصور کنید بتوانید الگوهای موج را بدون خیس شدن مطالعه کنید. البته این فقط یکی از برنامه های Materiable است. Materiable یک رابط کاربری جدید است، که برای تقلید از خواص مواد دیگر با بلوک های پاسخگو طراحی شده است.
قبلا
هم شاهد ساخت رابط های در حال تغییر شکل بوده ایم، اما نکته جالب در مورد پروژه جدید MIT این است که برنامه نویسی آن گامی فراتر از طراحی پاسخگو است. با استفاده از این رابط تعامل شما با سطح بر اساس آنچه برای تکرار برنامه نویسی کرده اید مانند آب، لاستیک، و یا هرچیزی که در جریان است، تغییر می یابد.