.

رایانش ابری اساسا به پردازشهایی گفته می شود که بصورت آنلاین انجام می شود