برای بسیاری از کارمندان، خم شدن روی صفحه کلید، یک واقعیت ناراحت کننده از زندگی است.

یک وسیله جانبی عجیب برای آن وجود دارد.

این دست های پلاستیکی مجهز به تشک، که سازنده آن Thanko فروشنده ای ژاپنی است، به شکل دست انسان ساخته شده و به یک بازوی ربات متصل است. این دست ها برای تشویق نشستن بهتر و خم شدن کمتر است که توسط قرارگیری آن در زیر چانه، یا تکیه گاه پشت، یا به عنوان یک بالش به شکل بازو مورد استفاده قرار می گیرد.

این بازو قابل تنظیم در ارتفاع است و می تواند در موقعیتی که بیشتر به آن نیاز دارید قرار گیرد؛ همچنین می تواند بر روی میز نگه داشته شود.