محققان ارتش آمریکا در MIT معتقدند معادل نوری یک انفجار صوتی ایجاد شده با استفاده از گرافن می تواند منجر به ساخت تراشه هایی یک میلیون بار سریع تر از امروز شود.
این محققان با کمک چندین دانشگاه دیگر کشف کرده اند که گرافن می تواند برای کاهش سرعت نور در زیر سرعت الکترون برای ایجاد یک پرتو شدید نور استفاده شود و این اثر را رونق نوری یا optic boom نامیده اند؛ زیرا شبیه انفجار صوتی ناشی از امواج شوک زمانی که یک هواپیمای جت سرعت صوت را می شکند است.
در گرافن هنگامی که سریع تر از سرعت نور به دام افتاده حرکت می کند، یک الکترون از پلاسمون خارج می شود. محققان بر این باورند این روش جدید تبدیل الکتریسیته به نور می تواند راه را برای مدارهای نوری در دستگاههای محاسباتی فوق العاده فشرده هموار کند.
Ido Kaminer فوق دکترای MIT توضیح می دهد که استفاده از نور به جای جریان الکترون ها برای حرکت و ذخیره داده ها می تواند سرعت عملکرد را تا سطح بسیار بالاتری تراشه های امروزی بسازد.
در حال حاضر از لحاظ نظری، این کشف یک موضوع جدید به قابلیت های بالقوه گرافن در تراشه های محاسباتی افزوده است. محققان در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه گرافن می تواند برای ایجاد تراشه های جدید با سرعت بالاتر استفاده شود.
ویژگی رونق نوری درگرافن به الکترون ها اجازه می دهد از طریق موادی در یک میلیون متر در ثانیه ؛ یا 300/1 ثانیه سرعت نور در خلا عبور کنند.
از آنجایی که گرافن می تواند سرعت نور را کاهش دهد؛ محققان قادر به تولید اثر Čerenkov هستند, که برای شناسایی ذرات کیهانی در فضا مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما تا به حال برای فن آوری های زمینی در نظر گرفته نشده است زیرا این ویژگی تنها زمانی کار می کند که اشیا به سرعت نور نزدیک شوند.
این دستاورد می تواند به یک راه جدید برای تولید نور منجر شود. این تبدیل امکان پذیر است زیرا سرعت الکترونیکی می تواند به سرعت نور در گرافن نزدیک و مانع شکست نور شود. در مورد گرافن، این منجر به انتشار یک شوک از نور، به دام افتاده در دو بعد شود. محققان امیدوارند بتوانند موفق به ساخت نسخه مفهوم یک بعدی تا دو سال دیگر شوند.