با گل چه چیزی میتوان درست کرد؟ میتوان یک ظرف گلی ساخت و با حرارت دادن آب انرژی الکتریسیته درست کرد ؟ یعنی همان ترمو الکتریک ؟ این ویدیو رااز دست ندهید .