در سال 2015 در دنیای تکنولوژی اتفاقات مهم و جالبی افتاده است که اینجا به صورت فایل های GIF میتوانید ببینید.


در سال 2015 برای اولین بار این چاپگر سه بعدی شیشه مذاب را از طریق یک نازل چاپ کرده است!

تصاویر متحرک بهترین تکنولوژی های 2015

دستگاهی که قلب را بیرون از بدن زنده نگه می دارد

تصاویر متحرک بهترین تکنولوژی های 2015

هدست واقعیت مجازی که به انسان اجازه می دهد که با این خرس عروسکی ارتباط برقرار کند

تصاویر متحرک بهترین تکنولوژی های 2015

یک تک سلول از انسان که برای آنالیز ژنومی مورد استفاده قرار گرفته است

تصاویر متحرک بهترین تکنولوژی های 2015

ربات های کارگر که 3 برابر سریعتر از انسان بنایی می کنند

تصاویر متحرک بهترین تکنولوژی های 2015

ربات انسان نمای ترسناک که زمین می افتد

تصاویر متحرک بهترین تکنولوژی های 2015

موشک فالکون 9 که در محل مخصوص فرود می آید

تصاویر متحرک بهترین تکنولوژی های 2015

هالولنز عینک واقعیت مجازی مایکروسافت

تصاویر متحرک بهترین تکنولوژی های 2015