اگر شما تاکنون گالری 500px را چک کرده باشید با این عکاس فرانسه ای حتما آشنا هستید. تصاویر سرگرم کننده و عجیبی که اینجا میبینید با عالم خیال در هم تنیده شده و انسان را به یاد داستان آلیس در سرزمین عجایب می اندازد، شاید هم باید بگوییم Vincent Bourilhon در سرزمین عجایب.

بوریلیون در مورد کارش می گویید که من فانتزی را دوست دارم و همچنین اختراع و ساختن را دوست دارم، فکر میکنم که جهان واقعی مسطح است و من به شکلی متفاوت و انتزاعی به دنیا نگاه میکنم و فکر می کنم اگر هنر نتواند ما را به سمت جهانی متفاوت هدایت کند پس ماموریت خود را به درستی انجام نداده است. من احساسات سرشاری در مورد رویا و جادو دارم و اگر هنرمندی میتواند این احساس را القا کند و یا بهتر بگویم آن را به عموم انتقال دهد حتما باید این کار را بکند.

و این کاری است که او انجام داده است یعنی نمایش تغییر اندازه اشیا مختلف روی تصاویر دیجیتال و هر چیزی که در جهان دو بعدی ناممکن است.