سنگاپور یکی از مهم ترین کشورهای پرجمعیت روی زمین است و هم اکنون نیز درحال رشد است. این کشور از طریق امحای زمین از سال 1960 حدود 24 درصد رشد کرده است و در 15 سال گذشته 5 درصد( 37 کیلومتر مربع) به آن اضافه شده است. این رشد مصنوعی از طریق تپه های موجود در سنگاپور، بستر دریا و واردات از کشورهای دیگر صورت گرفته است. سنگاپور همراه با ایجاد مکان های جدید برای اقامت، دست به ایجاد فضاهای عمومی بزرگ و مجتمع های تفریحی، ازجمله Gardens by the Bay، یک پارک سرسبز که سنگاپور را از "باغ شهر" به "یک شهر در یک باغ" تبدیل کرده است.

پارک سرسبز که سنگاپور را از "باغ شهر" به "یک شهر در یک باغ" تبدیل کرده است.

این پارک حدود 130 هکتار است و زمین این پارک هم ساخته شده و همه بوته ها و درختان و حتی اجزای خاک آن برنامه ریزی شده اند. در این باغ درختان Supertrees وجود دارد، باغ های عمودی که تقلیدی از درختان واقعی در یک مقیاس بزرگ هستند. این Supertrees ها با حدود 50 متر( 164 فوت) طول، مسکن گیاهان، پنل های خورشیدی و جمع آوری آب باران هستند. بعضی از آن ها به عنوان لوله های اگزوز برای اتومبیل های زیرزمینی که وظیفه جمع آوری زباله های طبیعی از پارک را دارند، عمل می کنند.

پارک سرسبز که سنگاپور را از "باغ شهر" به "یک شهر در یک باغ" تبدیل کرده است.
پارک سرسبز که سنگاپور را از "باغ شهر" به "یک شهر در یک باغ" تبدیل کرده است.