زمین واقعا واقعا قدیمی است. در واقع 41.2 میلیارد سال عمر دارد. آیا می توانید این عدد بزرگ را درک کنید؟ در ویدئو زیر می توانید رویدادهای مهم زمین را در قالب یک جدول زمانی در آمریکا ببینید.