کره زمین با سرعت بیش از 1000 مایل بر ساعت می چرخد. اما اگر به طور ناگهانی متوقف شود، اثرات فاجعه باری خواهد داشت. در ویدئوی زیر می توانید تاثیرات توقف چرخش زمین را ببینید: